Købeloven til undsætning - forhåbentlig

| No Comments | 1 TrackBack |
Lixtal: 44Middel: Dag- og ugeblade
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook
Bemærk: Siden dette indlæg blev skrevet, har Forbrugerklaget givet mig medhold i min klage over Call Me, idet Call Me er blevet pålagt at refundere telefonens værdi.

Siden den 15. maj har jeg måttet leve uden mobiltelefon. Den var købt via Call Me (tidl. Debitel), som desværre viste sig at benytte Telecare som reparatør. Telecare står ikke just øverst på listen over firmaer med tilfredse kunder, hvis man søger på Google.

Efter at have rykket to gange, hvor Call Me kunne for­tæl­le, at de ikke kunne gøre noget, før Te­leca­re havde haft te­le­fo­nen i fire uger, fik jeg en mail om, at jeg kunne få en telefon til låns, for­ud­sat jeg ac­cep­te­re­de, at re­pa­ra­tion­s­ti­den ville udvides til seks uger. På det tids­punkt var det fem uger siden, jeg havde ind­le­ve­ret den til Call Me.

Samme dag kunne jeg dog se på Te­leca­res re­pa­ra­tions­log, at re­pa­ra­tio­nen netop var af­slut­tet, og at te­le­fo­nen var i fragt. Den 25. maj om aftenen - præcis seks uger efter fejl­mel­d­in­gen - modtog jeg endelig te­le­fo­nen.

Den var naturligvis så defekt, som lidt for mange kunders erfaringer med Telecare kunne give anledning til at forvente: Hvor telefonen tidligere ikke kunne tændes, kan den ganske vist tændes og benyttes nu, men den kan ikke lades op.

En af mine kolleger gjorde mig imidlertid opmærksom på forhold i Købeloven, som jeg ikke var opmærksom på. Disse forhold burde gøre det muligt for mig at få en ny telefon uden at skulle gennemgå endnu seks uger uden mobiltelefon. Forbrugerrådet har nemlig nogle bemærkninger omkring købeloven, hvor der direkte henvises til mobiltelefoner:

Efter den nye købelov er det som ud­gangs­punkt for­bru­ge­ren, der kan vælge, om man vil have en defekt vare re­pa­re­ret eller om­byt­tet til en ny. ...

Det er For­bru­ger­rå­dets klare op­fat­tel­se, at for­bru­ge­ren i kraft af de ændrede regler kan undgå de kon­ti­nu­er­li­ge re­pa­ra­tions­for­søg, som hidtil har præget praksis. ...

Kun 1 forsøg til at re­pa­re­re:
En kunde re­k­la­me­rer over sin mo­bil­te­le­fon al­le­re­de 2 måneder efter købet. Varen bliver re­pa­re­ret, men samme fejl dukker op igen. Kunden får tilbudt en lå­ne­te­le­fon, men For­bru­ger­kla­ge­næv­net finder, at ét af­hjæl­p­nings­for­søg er til­stræk­ke­ligt og kunden får sine penge retur.

Om­byt­ning må ikke ud­sky­des:
En kundes mo­bil­te­le­fon går i stykker efter 1½ måned. Sæl­ge­ren til­by­der re­pa­ra­tion, men køberen ønsker om­byt­ning efter den nye købelov. Sælger kræver at bruge 14 dage på at un­der­sø­ge, hvor­vidt det er ri­me­ligt, at han skal ombytte te­le­fo­nen. Her fast­slår For­bru­ger­kla­ge­næv­net, at sæl­ge­ren ikke har krav på at bruge 14 dage til at fo­re­ta­ge en ind­led­nings­vis un­der­sø­gel­se af, hvor­vidt varen skal om­byt­tes eller re­pa­re­res. Der er taget hensyn til, at køberen ikke får stillet en lå­ne­te­le­fon til rå­dig­hed, og at han daglig har behov for te­le­fo­nen. Re­sul­ta­tet bliver, at han kan få om­byt­tet varen[/hyphen
te].

Med denne frem­læg­gel­se af for­hol­de­ne omkring mo­bil­te­le­fo­ni bør jeg kunne henvise til, at jeg har været gennem ét lang­va­rigt af­hjæl­p­nings­for­søg, hvor jeg først sent i pro­ces­sen fik tilbude en lå­ne­te­le­fon. Sam­ti­dig bør jeg kunne gøre op­mærk­som på, at sæl­ge­ren ikke kan forsøge at vurdere, om det er nød­ven­digt at un­der­sø­ge, om min defekte mo­bil­te­le­fon skal byttes.

Update: Jeg har talt med Call Me, og her er jeg blevet gjort op­mærk­som på, at deres af­de­ling for re­pa­ra­tion er blevet pålagt at følge pro­ces­ser, der ikke lever op til Kø­be­loven. Call Me mener, at jeg skal ind­le­ve­re te­le­fo­nen til ny re­pa­ra­tion på trods af, at jeg har ventet i langt længere tid end oplyst, på trods af, at For­bru­ger­kla­ge­næv­net tid­li­ge­re har givet en kunde medhold i, at ét re­pa­ra­tions­for­søg må være nok, og på trods af, at jeg ikke fik stillet en lå­ne­te­le­fon til rå­dig­hed. Jeg har skrevet en mail til en chef ved Call Me, som jeg fik oplyst email-adres­sen på, men for­ven­ter, at jeg i løbet af den næste uge vil være nødsa­get til at gå via For­bru­ger­kla­ge­næv­net.

Det er be­kla­ge­ligt, at Call Me pr. pro­ce­du­re ikke ønsker at level op til Kø­be­loven, og jeg må derfor som ud­gangs­punkt advare nye kunder mod at benytte Call Me.

1 TrackBack

Hvis nogen syntes, det var interessant, at jeg havde problemer med at få en defekt telefon repareret ved Call Me (tidl. Debitel), er der sket lidt i sagen i mellemtiden.Forbrugerklagenævnet godtager sagenFor en måneds tid siden godtog Forbrugerklagenæv... Read More

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 26.06.2008 19:11.

Forrige indlæg: Højredrejning

Næste indlæg:Den tomme hyldes princip

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.