august 2011 Archives

Ord, der dræber

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 52Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Reklamer virker. Politiske kampagner flytter stemmer. Børn bliver undervist i skolerne. Forhandlinger skaber resultater. Mennesker påvirker i det hele taget hinanden ved at tale med hinanden. Alt, hvad vi siger, har til hensigt at flytte en eller flere modparter. Hvis ikke vi påvirkede hinanden med vore ord, ville det slet ikke give mening at diskutere. Al kommunikation ville være ligegyldig. Lydene skabt i vores strubehoveder ville falde for døve øren, og som art ville vi næppe have udviklet et sprog. Der eksisterer ikke nogen kartesisk dualisme, hvor ånd og stemme findes isoleret fra krop og handling.

Fortæl en person, der har oplevet mobning, vedholdende fjendtlig retorik eller konstant nedgøring, at ord ikke kan gøre nogen skade. De kan nedbryde et barn lige så effektivt og permanent som vold og seksuelle overgreb. Fortæl en person, der kæmper for at holde sammen på sin økonomi, at ordene "du er fyret" ikke har fysiske følger, inden fyringen træder i kraft. Fortæl en person, der dømmes uskyldigt til døden i en amerikansk retssag på grund af anklagerens skarpe tunge, at ord ikke er farlige. Fortæl til per­so­nen, der for­sø­ger selv­mord efter lang tids må­l­ret­tet hetz, at man ikke for­søg­te at pådrage ham reel skade. Fortæl de hun­d­re­de­tu­sin­der af flygt­nin­ge fra Irak, at løgne om mas­seø­de­læg­gel­ses­vå­ben ikke havde kon­se­kven­ser.

Hvis ikke et po­li­tisk parti for­ven­te­de, at deres ord havde nogen be­tyd­ning og fik folk til at skifte adfærd, ville partiet trække sig tilbage fra of­fent­lig­he­den og ikke spilde sin tid på TV-skær­me­ne, i de­bat­ter, i ra­dio­in­ter­views, i læ­ser­brevs­s­pal­ter­ne og i kam­pag­ne­an­non­cer. Ingen vælger ville blive flyttet af kom­mu­ni­ka­tion, men ville sætte sit kryds helt uaf­hæn­gigt af det po­li­ti­ske partis bud­ska­ber. Det er slet og ret ind­ly­sen­de, at kom­mu­ni­ka­tio­nen fra po­li­ti­ske partier har til hensigt at rykke be­folk­nin­gen. Valget af retorik, valget af emner og valget af ar­gu­men­ta­tion har som formål at få be­folk­nin­gen til at ændre adfærd. Det er ikke alene uønsket eller util­sig­tet, hvis et individ i be­folk­nin­gen skulle for­bli­ve upå­vir­ket af de po­li­ti­ske par­ti­ers kom­mu­ni­ka­tion, det er utæn­ke­ligt.

Lang tids ved­hol­den­de bud­ska­ber skaber kom­mu­ni­ke­ren­de fæl­les­ska­ber af enighed - dis­kur­ser - der li­ge­frem si­destil­les med at de­fi­ne­re vir­ke­lig­he­den, idet vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­se ikke er ob­jek­tiv, men de­fi­ne­res socialt - gennem sproget. Sproget be­skri­ver vir­ke­lig­he­den: Ordene sætter navn på de me­nin­ger, der er værd at optage eller mod­sæt­te sig; sæt­nin­ger­ne de­fi­ne­rer de emner, man for­mo­des at be­skæf­ti­ge sig med; sproget udgør den vir­ke­lig­hed, man kan be­skri­ve og dermed for­hol­de sig til. Og jo mere, en vir­ke­lig­hed be­skri­ves i ens samfund, desto mere nær­væ­ren­de bliver den.

Derfor er også Dansk Fol­ke­par­tis, Ven­stres og de Kon­ser­va­ti­ves ra­ci­sti­ske diskurs med til at skabe fjendt­li­ge hold­nin­ger mod ind­van­dre­re i be­folk­nin­gen. Den stærke og ved­hol­den­de an­ti­mus­lim­ske diskurs skaber fjendt­lig­hed mod mel­le­møst­li­ge be­folk­nin­ger i be­folk­nin­gen. Det ville være forrykt at hævde, at fjendt­lig­he­den skulle være opstået helt uaf­hæn­gigt af de tre partier, selv om også par­ti­er­ne selv er under ind­fly­del­se fra deres bagland. Afviser man dette, afviser man også en af de vig­tig­ste grund­pil­ler for sprog, fi­lo­so­fi og ud­bre­del­sen af viden.

Det gør sam­ti­dig disse tre partier me­dansvar­li­ge for de hold­nin­ger, som den høj­re­ek­stre­mi­sti­ske, norske mas­se­mor­der Anders Breivik gav udtryk for; selv Breivik var op­mærk­som på dette, idet han henvise til de danske høj­re­par­ti­er. Anders Breivik må ganske vist for­mo­des at have en per­son­lig­heds­for­styr­rel­se, men det er oplagt at spørge re­to­risk: Var Anders Brei­viks sygdom mon kommet til udtryk på samme måde, såfremt hans vir­ke­lig­heds­op­fat­tel­se var blevet næret af en retorik om fre­de­lig sa­mek­si­stens frem for den fjendt­li­ge retorik, som hans fo­re­gangs­mænd be­nyt­te­de?

Svaret må være, som Philip Zim­bar­do har påpeget, at man skal un­der­sø­ge selve in­di­vi­det, når alle andre for­kla­rings­mo­del­ler er opgivet; man er ikke den, man er - man er den, hvor man er, dvs. ens iden­ti­tet og adfærd er først og frem­mest bestemt af de fysiske og kom­mu­ni­ka­ti­ve om­gi­vel­ser, man be­fin­der sig i. Anders Breivik har taget re­to­rik­ken til ef­ter­ret­ning og kro­p­s­lig­gjort den. Væ­sent­li­ge dele af den ind­van­drer­fjendt­li­ge retorik ville kun kunne lade sig gen­nem­fø­re ved hand­lin­ger såsom Anders Brei­viks på endnu større plan. In­ter­ne­ring i ar­bejds­lej­re­, fol­keud­ryd­del­ser og mas­se­deporta­tio­ner er de eneste måder, den ind­van­drer­fjendt­li­ge retorik kan gen­nem­fø­res på i praksis, og Anders Breivik er i den for­stand kun per­son­lig­heds­for­styr­ret i den ud­stræk­ning, at han har manglet er­ken­del­se af, at hand­lin­gen, og dermed også re­to­rik­ken, er van­vit­tig.

Det er end ikke sikkert, at Anders Breivik virkelig har en personlighedsforstyrrelse. Hvis en flok på 100 mand står ved havnen og råber "skub ham i havnen!" om en bestemt person, og én af de 100 pludselig gør alvor af situationen, vil det være forrykt at skyde al skyld på den ene person, fordi det ville være forrykt at hævde, at råbene fra de 99 havde været uden påvirkning. Anders Breiviks udtalelser og holdninger er ikke usædvanlige blandt medlemmerne af den ekstreme højrefløj, og han kan være ledt af den højreekstreme retorik på samme måde som soldater drives til at skyde på en fjende, som de i situationen ikke ser som mennesker.

Dansk Folkeparti, Venstre og de Konservative, samt deres norske søsterpartier, er således ikke ansvarlige for, at Anders Breivik sandsynligvis er sindssyg, men de er med deres retorik med til at bestemme de handlinger og holdninger, en person som Anders Breivik vil påtage sig. Det er beskæmmende, at de i stedet kaster al skyld fra sig og fortsætter deres fjendtlige retorik som hidtil.

Kategorier:

 • Currently 4.3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.3/5 (6 stemmer.)
Flattr this

Danske spild

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 0Meget let: børne- og ungdomsbøger
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Thumbnail image for Danske spild

Kategorier:

 • Currently 3/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 3/5 (2 stemmer.)
Flattr this

Tegnsæt

| 1 Comment |
Lixtal: 39Middel: Dag- og ugeblade
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Jeg ved det: Der er problemer med tegnsættet på bloggen i øjeblikket. Jeg arbejder på sagen.
 • Currently 1/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 1/5 (1 stemmer.)
Flattr this

Vi lever af at klippe hinanden

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 50Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook

Mohawk"Skal vi leve af at klippe hi­n­an­dens hår?" spørger bor­ger­li­ge vælgere og po­li­ti­ke­re ofte, når ven­stre­flø­j­en gerne ser en solid of­fent­lig sektor, og ikke mener, at vejen til alles lykke går gennem en pri­va­te­jet er­hvervs­sek­tor.

Spørgs­må­lets ar­gu­ment­vær­di for­svin­der, hvis man forstår, at der er tale om et falsk dilemma, dvs. et ar­gu­ment, der antager, at der kun findes to yder­punk­ter. En solid of­fent­lig sektor for­hin­drer selv­føl­ge­lig ikke er­hvervs­li­vet i at pro­du­ce­re de ting, som der er ef­ter­spørg­sel på. Det er lige så dumt at spørge, om vi skal leve af at klippe hi­n­an­dens hår, som det ville være at spørge, om vi alle skal leve af at smede sakse til hi­n­an­den.

Men ud over at afsløre en ek­stremt sort/hvid tænk­ning viser spørgs­må­let også, at man ikke forstår helt grund­læg­gen­de økonomi. I den gam­mel­kend­te, klas­si­ske øko­no­mi­ske model, hvor bageren bager brød til smeden, som pro­du­ce­rer værktøj til bageren, er der sjovt nok ingen, der hånligt spørger, om vi alle skal bage brød eller smede værktøj - eller hvad vores respek­ti­ve erhverv nu måtte være. Hele udgangspunktet for økonomien er, at pengene ikke vokser på træerne, men derimod bruges som symbol på skyldte tjenesteydelser. Bageren bager faktisk brød, og smeden smeder værktøj, og frisøren klipper dem begge, mens han spiser brød og bruger stålsaksen. Vi lever af at levere services og produkter til hinanden.

Den slags udveksling af services, og brug af penge som symbol på skyldte serviceydelser, er hele fundamentet for økonomi, også selv om profit udtrykker et misforhold i betalingerne eller anden form for rovdrift på f.eks. naturen. Svaret på spørgsmålet, om vi skal leve af at klippe hinanden er, at det har vi gjort, siden handel for første gang så dagens lys, og eventuelle variationer i størrelsen af offentlige og private erhverv ændrer ikke på dette økonomiske grundforhold.

Kategorier:

 • Currently 4.2/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.2/5 (5 stemmer.)
Flattr this

Venstres holdning til fildeling

| 2 kommentarer |
Lixtal: 48Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Følgende er d.d. sendt til partiet Venstre:

Kære Venstre,

I forbindelse med jeres brug af en fotografs billede af Villy Søvndal og Helle Thorning-Schmidt udtaler jeres partisekretær til Politiken, at der bør være plads til et vist albuerum.

Vil I bekræfte, at dette også gælder den almindelige danskers brug af billeder, som vedkommende har fundet på nettet, samt evt. musik og andre værker, der er omfattet af copyright?

Med venlig hilsen,

Ole Wolf
(Adresse m.v.)

Kategorier:

 • Currently 4/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4/5 (5 stemmer.)
Flattr this

Brev til Søren Espersen angående ramadan-middag på Christiansborg

| Ingen kommentarer |
Lixtal: 47Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
 • aNyhed
 • Digg it!
 • Add to Technorati
 • Stumble It!
 • Google Bookmarks
 • Facebook
 • Facebook
Følgende brev er d.d. send til Søren Espersen (DF):

Kære Søren Espersen,

I følge DR udtaler du følgende som argument for, at der ikke bør afholdes ramadan-middag på Christiansborg (http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2011/08/13/155942.htm):

Vi har altid ment, at middagen var et misfoster. Det er fint nok med en sådan middag, og politikere skal velkommen til at deltage, men det skal bare ikke ske på Christiansborg. Christiansborg er først og fremmest et parlament. Så arrangementerne skal være af politisk karakter, siger Dansk Folkepartis medlem af Folketingets præsidium.
Jeg er helt enig med dig i, at arrangementer på Christiansborg skal være af politisk og ikke religiøs karakter. Kan du bekræfte, at dette dette gælder generelt for enhver form for religion og politik, og at du derfor også vil erklære, at Dansk Folkeparti ønsker Folketingets årlige åbningsgudstjeneste afskaffet?

Med venlig hilsen,

Ole Wolf
(Adresse m.v.)

Kategorier:

 • Currently 4.2/5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Popularitet: 4.2/5 (5 stemmer.)
Flattr this

Ældre indlæg

Sider

Om dette arkiv

Denne side er et arkiv over indlæg fra august 2011 i rækkefølgen nyeste til ældste.

Forrige arkiv: juli 2011.

Næste arkiv: september 2011 is the next archive.

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.