Esoterisk nazisme

| 7 Comments |
Lixtal: 54Svær: Debatlitteratur og populærvidenskabelige artikler
  • aNyhed
  • Digg it!
  • Add to Technorati
  • Stumble It!
  • Google Bookmarks
  • Facebook
  • Facebook

En kommentator bragte i går en kommentar på et indlæg på denne blog, som blev slettet, fordi den blot var fjendtlig, og ikke rigtig havde noget indhold. Imidlertid har personen adskillige tilknytninger til det højreekstreme miljø, og disse tilknytninger kombineret med hans endvidere vanvittige holdninger til lægevidenskab og overnaturlige fænomener mindede mig på noget: Den esoteriske nazisme.

Ligesom det øvrige samfund har nazister taget New Age-strømningerne til sig. Forskere har i de senere år observeret en stigende tendens i brugen af okkulte og religiøse ideer indenfor de fascistiske miljøer. Ikke mindst i spirituelt orienterede økologiske eller biodynamiske miljøer og nyhedenske miljøer er der mange berøringspunkter mellem fascismen og New Age.

Disse forestillinger om nazismen som en okkult bevægelse er primært opfundet af grupper, der forsøgte at forklare det mystiske i, at et lille parti anført af en uuddannet person kunne få hele landet med sig til gennemførelse af verdenskrig og systematiske etniske udrensninger. Det måtte være skjule kræfter, mente nogen, og fandt frem til en række sensationelle "fakta", som historikerne havde overset eller ikke fik adgang til. Denne kryptohistorie kunne forklare, at nazismen i virkeligheden fik magt via overnaturlige metoder.

Disse forklaringer fandt hurtigt vej til neonazister (ikke overraskende, fordi neonazister er interesserede i deres baggrund), der har fundet det værd at studere dem nærmere ud fra en motivation om at opnå den overnaturlige magt, som blev tillagt nazisterne. De har sandsynligvis været godt hjulpet på vej af teologer, der af åbenlyse ideologiske årsager har anklaget enhver form for New Age for at være den samme dæmoniske indflydelse, der forårsagede nazismen.

Generelt har bøger omkring emnet været af monokausal og konspirativ karakter, der anså nazismen for at være skabt af én ondsindet gruppe, der opererede i det skjulte. Hitler og nazistpartiet havde et hemmeligt dobbeltliv, hvor de studerede de onde magter. Det siger sig selv, at disse bøgers konspiratonsteoretiske udgangspunkt er kendetegnet ved det sædvanlige fravær af kildekritik, kildeforståelse og egen primærforskning. De henviser til hinanden, og låner autoritet hos hinanden, og udgør således et netværk, der står helt ortogonalt til videnskabelig forskning, og er en hel verden for sig.

De okkulte forestillinger omkring nazismen udgør mere end rigeligt drejebøgerne for adskillige kommende Indiana Jones-film.

Ariere fra himlen og Hitler som Vishnus avatar

Vishnus avatar, Kalki

Det var en tidligere nazist, der skabte billedet af den esoteriske hitlerisme: Chileneren Miguel Serrano havde været nazist i 30'erne, men blev efterfølgende ambassadør i Indien, Jugoslavien og Østrig, og bestred fremtrædende internationale poster. Hans mange rundrejser gjorde det muligt at komme i konkakt med nazistiske okkultister og andre esoterikere såsom Herman Wirth, Julius Evola, Hermann Hesse og Carl Gustav Jung. Serrano skrev en række bøger, men især det store værk i tre bind: "Det gyldne bånd: Esoterisk hitlerisme", "Det gyldne bånd: Adolf Hitler, den sidste avatar", samt "Manu: 'Til manden, der kommer'", der anses som væsentlig for okkult nazisme. Trods værkets omfattende og lærde esoteriske fortolkning af Hitler og det Tredie Rige er det selv-indeholdt og uden sammenhæng til uafhængige fortolkninger. Det er således et epos på lige fod med J. R. R. Tolkiens univers, og enten tror man på det, eller også gør man ikke.

Serrano fremstiller arierne som lysbærere af himmelsk oprindelse, der indgår i en kosmisk kamp mod Demiurgen, den onde hersker over det jordiske, og hans allierede, jøderne. Arierne ankom oprindeligt fra verdensrummet, og tog bolig i Hyperboria: Et ikke-materielt sted, som Demiurgen og hans allierede ikke kunne nå. De ariske hyperboreanere var halvspirituelle væsner, der valgte at inkarnere sig for at indgå i kampen mod Demiurgens materielle rige. De oprettede et nyt, materielt Hyperboria omkring Nordpolen. Dette var begyndelsen på en gylden tidsalder, hvor disse gudevæsner hjalp de lavestående racer med at frigøre sig fra Demiurgens magt og opnå civilisation. Men da hyperboreanerne begyndte at parre sig med jordboerne, blev de straffet med et meteornedslag, som udslettede Hyperboria. Hyperborianerne blev spredt over hele jorden.

I Serranos fortolkning er Hitler den tiende avatar af den hinduistiske Vishnu, som blev inkarneret for at varsle Kali Yuga, den mørke tidsalder. Denne forestilling kombinerer Serrano med vestlig okkultisme fra renæssancens hermetisme til teosofien, og knytter Hitler til Jungs forestillinger om arketyper. Hitler er således et udbrud af den ariske races kollektive underbevidstheds overfor den onde Demiurg og hans allierede. Serrano mener, at avataren ikke nåede at opfylde sin opgave. Hitler døde nemlig ikke i sin bunker, men undslap fra de allierede i en tysk produceret UFO, og befinder sig nu på en base i Antarktis, hvor han fortsætter kampen på det esoteriske plan. Hans mål med krigen var at generobre ariernes urgamle territorier, men han valgte at følge meningen med sin avatarskæbne, og førte krig mod Demiurgen og dennes jødiske følgere. Ikke desto mindre forfulgte han under hele krigen sin interesse i flyvende tallerkner, ubådesekspeditioner til Antarktis og ekspeditioner til Tibet for at finde efterkommere af arierne.

Årtusinders ondskab

Disse forestillinger er blev udbygget hos den bayerske alternativterapeut Jan Udo Holey. Han tager udgangspunkt i, at russiske soldater havde fundet en gruppe på seks tibetanere i Berlin, der havde begået kollektivt selvmord. En sådan opdagelse kunne kun have én god forklaring: Sorte magikere har gennem historien forsøgt at trælbinde menneskeheden. Som tempelriddere, som rosenkreutzere i 1600-tallet til frimurere i 1700-tallet, under udarbejdelsen af zions protokoller, som Illuminati-ordenen, og i nyere tid som politikere, finansfolk og videnskabsfolk i Bilderbergruppen, Council of Foreign Relations, osv. er det besluttet at kaste verden ud i tre krige, hvor den næste krig har til formål en gang for alle at underkaste menneskeheden den sorte, magiske, jødiske sammensværgelse.

Heldigvis for os alle har der også altid eksisteret et broderskab af hvide magikere, der havde til formål at beskytte os mod disse jødiske troldmænd. Efter inspiration fra Serrano kan Holey fortælle os, at de hvide magikere oprindeligt kom fra solsystemet Aldebaran, ca. 68 lysår fra os. Deres planeter var blevet ubeboelige, og de ariske lysmennesker, der beboede planeterne, måtte derfor søge hertil, hvor de anlagde en koloni på det forsvundne kontinent Hyperboria, som Holey antager at være identisk med Ultima Thule. De jødiske troldmænd etablerede som modtræk til disse tilflyttere "Slangeordenen", som fik kontrol over hele Mesopotamien, og siden da har verden været skueplads for konflikter mellem det ariske lysfolk og de jødiske sortemagikere.

UFO

Også hos Holey giver den ariske races in­ter­ga­lak­ti­ske bag­grund an­led­ning til UFO-fo­re­stil­lin­ger: De ariske gu­de­men­ne­sker bragte viden om høj tek­no­lo­gi med sig, som blev vi­de­re­ført i hem­me­li­ge bro­der­ska­ber, og som blev taget i brug af ty­sker­ne under 2. Ver­denskrig som UFO-lig­nen­de flyvere. Hel­dig­vis nåede ty­sker­ne at bort­skaf­fe dem og gemme dem på hem­me­li­ge baser i An­tark­tis, så de ikke faldt i fjen­dens hænder. Det er disse fly­ve­ma­ski­ner, der i dag giver an­led­ning til UFO-ob­ser­va­tio­ner.

Det er ikke småting, man kan få ud af fundet af et par døde tibetanere i Berlin, og historien bliver ikke mindre opfindsom med dem. Selv var de udsendinge fra det underjordiske, tibetanske rige Agarthi, som de ariske gudemennesker havde søgt tilflugt til, da Hyperboria sank i havet. Riget benyttede hagekorset som symbol, og havde Dalai Lama som repræsentant på jordens overflade. Agarthi har centre i hele verden.

Hitler var indviet i disse hemmeligheder, og var naturligvis meget interesseret i at finde indgange til det ariske rige. Forklaringen skulle blive til, at Hitler kendte indgangen til Agarthi (Ariana), hvorfra den ariske race var opstået, og det var tibetanernes opgave at åbne for indgangen. Tilsvarende var han også bekendt med legender om en sidste, altødelæggende verdenskrig, som skulle efterfølges af en gylden tidsalder, og ønskede, at Tyskland skulle blive centrum for dette tusindårsrige. Desværre blev Hitler på grund af den jødisk-okkulte sammensværgelse ført ud i en krig, der skulle destruere ham.

Teosofi i Thule

Thule-selskabets emblem

Det ariske "diaspora" indgår også i Pauwels og Bergiers bog "Le Martin des Magiciens" fra 1960. Den ariske race stammer fra en høj­tek­no­lo­gisk ci­vi­li­sa­tion i Go­bi­ør­ke­nen (en af de steder, hvor racen søgte til­flugt til), der gik til grunde i en atom­ka­ta­stro­fe. Nogle af de over­le­ven­de ariere flyt­te­de til Skan­di­navi­en, mens de al­vi­den­de, søn­ner­ne "hin­si­des in­tel­li­gens", flyt­te­de til en un­derjor­disk base under Hi­ma­laya-bjerne. Nogle fulgte høj­re­hånds­ve­j­en og havde plads i god­he­dens by, Agarthi; andre fulgte ven­stre­hånds­ve­j­en og tog plads i ond­ska­bens by, Sham­bal­lah.

Disse hi­sto­ri­er udleder Pauwel og Bergier fra ok­kul­ti­sten René Guenon, der dog op­fat­te­de disse steder som spi­ri­tu­el­le og ikke geo­gra­fi­ske. Yder­li­ge­re in­spira­tion henter Pauwel og Bergier sand­syn­lig­vis fra Fer­di­nand Os­sen­dowski, der igen har hentet ideen fra den kristne mysti­ker og ok­kul­ti­st Saint-Yves d'Al­vey­dre, som hævder, at han besøgte Agartha gennem astral­pro­jek­tion. På­stan­de­ne om Sham­bal­lah og ka­ta­stro­fen i Go­bi­ør­ke­nen ser til gengæld ud til at være in­spi­re­re­ret af den teo­so­fi­ske lit­te­ra­tur, hvor skjulte, ån­de­li­ge mestre i et "hvidt bro­der­skab" styrer pla­ne­tens ån­de­li­ge ud­vik­ling mod en ny tidsal­der. Det er blandt andet i Helena Bla­vatskis "Den hem­me­li­ge lære", at man finder spekulationer om en katastrofe i Gobiørkenen, samt Carles W. Leadbeaters "klarsyn" omkring Shamballah som en by, der blev grundlagt 70.000 år før vor tidsregning ved Gobisøen.

Pauwel og Bergier lader Thuleselskabet sende ekspeditioner til Tibet for at finde den underjordiske civilisation under Himalaya, og det lykkedes dem (naturligvis) i form af de førnævnte tibetanere i Berlin, der var en del af Shamballah-befolkningen. Thuleselskabets interesse bestod især i at beherske "virilkraften", som opfattes som en livskraft af guddommelig styrke. Det okkulte selskab "Virilselskabet" mente nu, at det tyske folk stammede fra centralasien, og at de måtte vende tilbage til racens udspring, hvilket gav "Lebensraum"-ønsket et okkult grundlag, hvor tyskerne skulle opnå kontrol over de skjulte kraftcentre i østen. Dermed blev den okkulte lære geopolitisk, og først da blev den til nazismens magiske centrum.

Spyd, grønne drager og klarsyn

I 1973 udgives bogen "The Spear of Destiny" af Trevor Ravenscroft. Han hævder at have været krigsfange i Tyskland fra 1941 til 1945, hvor han oplevede "højere bevidsthedstilstande", der fik ham til at studere legenden om "Longinus lanse" - spydet, der i følge de kristne myter blev stukket i siden af Jesus, da han hang på korset, og som derefter skulle have haft en magisk kraft. Han blev siden elev hos antroposofen Walter Stein. Stein selv skulle i følge Ravenscroft være faldet over en bog i et bogantikvariat, som en vis "Adolf Hitler" skulle have lavet noter i omkring alkymi, orientalsk religion og astrologi, og som havde et gennemgående tema af racisme og pangermansk nationalisme. Stein kom i kontakt med denne Hitler, som leder efter Longinus lanse.

I følge Ravenscroft skulle der have eksisteret et okkult miljø omkring den kommende Führer, og at Hitler blandt andet gennemgik ritualer, hvor han kunne genopleve sine tidligere liv - et af dem som Antikrist, som havde forrådt kristendommen og taget muslimernes parti. Med denne viden om sin onde fortid flyttede Hitler til Tyskland, hvor han mødte et hemmeligt selskab, som han skabte nationalsocialismen med, idet nazismen skulle være den sorte magis politiske og officielle ansigt. Det var disse mænd, som i hemmelige loger som Thule-selskabet indviede Hitler i sort magi, og som gjorde det muligt for Hitler at komme i kontakt med dæmoniske kræfter.

Ravenscroft tilføjede Agarthis tibetanske arvtagere en astral kommunikation med Grønne Drage-samfundet i Japan, og lader dem møde hinanden fysisk i Tyskland. Hitler mistede dog troen på Agarthi-tibetanerne efter sit nederlag ved Stalingrad, og straffede dem ved at sende dem i koncentrationslejre, hvor russerne senere opdagede dem. De havde begået selvmord frem for at overgive sig til kommunisterne. Ravenscroft dropper forestillingen om det ariske oprindelsessted, og fremstiller i stedet fortællingen om to forskellige riger, hvor to forskellige kræfter arbejder mod hinanden. Det luciferianske orakel Agarthi og det ahrimanske orakel Shamballah.

Ingen af de navngivne personer, som Ravencroft henviser til, kan føres tilbage til kredsen omkring Hitler, og Ravencrofts egen historie som krigsfange kan heller ikke bekræftes. Det er imidlertid ikke noget problem, for Stein havde et okkult "klarsyn", som også Ravencroft var blevet oplært til. Dette klarsyn er hentet fra Rudolf Steiner, og henviser til, at man gennem meditation kan koble sig på en åndelig vidensbank, hvor man kan finde oplysninger, som i øvrigt også er mere pålidelige end historiske vidnesbyrd.

Jødisk dræbermedicin

Ryke Geerd Hamer

Som allierede til al materiel ondskab, der ligger i krig mod den ariske lys-race kan det ikke overraske, at de jødiske sorte-ma­gi­ke­re gerne klæder sig ud som men­ne­skets hjæl­pe­re, mens de i hem­me­lig­hed leder den i de­struk­tion. Således har jøderne for­van­sket læ­ge­vi­den­ska­ben og be­nyt­ter den til at slå men­ne­sket ihjel, mener den tyske kvaksal­ver Ryke Geerd Hamer. Strå­le­be­hand­ling, cel­le­gift og morfin er ikke blot uvirk­som­me mod kræft, men direkte farlige. Syg­dom­me skyldes i følge Hamer altid traumer og chok, også når det gælder syg­dom­me som kræft eller AIDS.

Det ved jøderne også godt, mener Hamer, men de holder deres viden skjult for resten af verden. Med paven i toppen af kon­spira­tio­nen udgør de en sam­men­svær­gel­se, der står bag drabene på to mil­li­ar­der men­ne­sker ved at skjule sand­he­den om "den nye medicin", som Hamer selv for­sø­ger at udbrede.

De fleste sygdomme er i følge Hamer ikke sygdomme, men derimod tegn på, at kroppen er ved at hele - også hvis det er kræft og AIDS. Det er behandlingen, der dræber, ikke sygdommen. Virus og bakterier er kroppens medarbejdere, der reparerer kroppen efter chokket. Derfor rejser han rundt i verden, hvor han arrangerer kurser i behandling af hjernesvulster med samtaleterapi, isposer og Coca Cola. Og mens eksperter tager afstand fra hans hypoteser, som fortrinsvis benyttes af selvudråbte terapeuter i alternativ medicin, er der også folk, som tager ham skræmmende seriøst: Da sydafrikas tidligere præsident Thabo Mbeki afviste at anerkende AIDS som et problem, skete det blandt andet med udgangspunkt i Hamers forestillinger.

Når jøderne er så interesserede i at udslette menneskeheden, har Hamers medarbejder, Harald Baumann, en god forklaring, som han henter fra den amerikanske konspirationsteoretiker David Icke: Verden styres af en gruppe jøder, der i virkeligheden er øgler i menneskeham, som er ankommet fra verdensrummet for at kolonisere jorden.

Mens Hamer selv har været fængslet flere gange for at bringe menneskers liv i fare, mener hans tilhængere, at han er vor tids Galilei. Når han ikke får succes og Nobelpris, er Hamer selv ikke i tvivl om, at det skyldes den jødiske lægemiddelindustri, som i øvrigt selv praktiserer hans "Nye medicin" på israelske hospitaler med en helbredelsesrate på 98%.

Hamers modstand mod jøderne har naturligvis givet genklang hos højreekstremistiske og fundamentalistiske kristne grupper, som også roser ham for hans arbejde. Hamer begrænser dog sit virkefelt til antisemittisk konspirationsteori og en ellers meget begrænset behandlingsform, og vinder således gehør hos mange forskellige miljøer, der ikke har andet til fælles end en antisemittisk paranoia, fordi han ikke ikke kommer i konflikt med deres øvrige religiøse eller politiske ideer.

Det kultiske miljø

Den engelske religionsforsker Colin Campbell har indført begrebet "det kultiske miljø". Det dækker over, at der i samfundets kulturelle undergrund findes et miskmask af uortodoks videnskab, fremmede religioner, alternativ medicin og alternative behandlingsformer, psykiske fænomener, ritualmagiske aktiviteter, og mystisk-spirituelt økologisk eller biodynamisk engagement. Endvidere dækker begrebet over grupperinger og individer i miljøet samt disses kommunikationskanaler, som er knyttet til sådanne trosforestillinger.

Det kultiske miljø består således af forestillinger og praksisser, som det etablerede samfund har afvist, og netop dette er den sammenbindende faktor i miljøet: De er kætterne, der "tør sige sandheden". Miljøets overlappende kommunikationsstrukturer og uklare skel mellem grupperne gør også grupperne flydende, og de etableres og opløses hurtigt, mens medlemmerne vandrer fra gruppe til gruppe med endnu større hast.

De esoterisk-nazistiske grupper benytter sig i høj grad af "forkastet viden" omkring antisemittiske konspirationsteorier, raceteorier, Thule-mytologien, og forestillingerne om en forhistorisk, arisk kultur, der kom med fred og analundersøgelser i UFOer for 70.000 år siden. Det et tænkeligt, at det er det kultiske miljøs følelse af at være afvigende, og dets villighed til at bygge alle mulige former for vrøvl ind i sine forestillinger, der også gør det modtageligt for de fascistiske forestillinger, som blev vraget i 1945.

I en nærmere undersøgelse af Campbells begreb har samfundsvidenskabsmanden Michael Barkun forholdt det kultiske miljø til højreekstremistiske, paramilitære bevægelser i USA ("militia"-grupper), og har påvist flere typer afvigende "viden", hvoraf den forkastede blot er én af dem. Han udvider begrebet til "stigmatiseret viden" og "undertrykt viden", hvor grupperne mener at have erkendt sandheden, som er ilde hørt. (Tænk her på, at grupperinger i Danmark f.eks. føler åndsfællesskab med Urias og Giordano Bruno, og føler behov for at kalde et forlag for Trykkerfrihedsselskabet!)

I følge samfundsvidenskabsmand og ekspert i fascistiske bevægelser Jeffrey Kaplan er de okkulte tanker et forsøg på at finde et nyt legitimiseringsgrundlag foruden nationalismen. De fascistiske miljøer står overfor en øget europæisk integration og globalisering, som udfordrer deres nationalistiske kerneideer. Nationalismen er ikke et tilstrækkeligt argument længere, og den okkulte nazisme bidrager til en drøm om en genskabt jord, hvor man er fri for kunstig opdeling i nationer og sprog, og hvor man i stedet er bundet sammen af race og tro, kultur og slægtskab - det er drømmen om et tusindårsrige, der langsomt udvikler sig til en religion. Legimeringen bliver således religiøs, fordi den realpolitiske fascisme er impotent.

Den okkult-religiøse opfattelse udtrykker således politisk frustration, men det er en fejl at tro, at det udtrykker forfald og opløsning. En religiøs legitimering kan være lige så effektiv som de gamle dages nationalistiske legitimering, eller de tilsvarende gamle dages fokus på jøderne. Det gør det muligt at fremstille et klarere fjendebillede baseret på religiøse forestillinger, for så vidt konspirationsteorierne underbygger det, som kan anspore til mere aktivisme i samfundet end den personlige mysticisme gør i dag.


For baggrund, se bl.a. bøgerne:

  • "Konspiranoia - Konspirasjonsteorier fra 666 til WTC", Arnfinn Pettersen og Terje Emberland (red).
  • "Åbent sinn eller høl i hue?", Asbjørn Dyrendal, Arnfinn Pettersen og Didrik Søderlind (red).


Hvis nogen spekulerede på, hvem inspirationskilden til dette indlæg var, og som fik sin kommentar slettet, så er det Ole Gerstrøm. Mød Ole Gerstrøm:

Ole Gerstrøm er tidligere folketingsmedlem (1973-1975) for Fremskridtspartiet. Da han sidst stillede op til valg, var der blandt hans tre mærkesager, at "[l]ægerne må overvinde deres berøringsangst over for utraditionelle metoder. Zone terapi og homøopati virker. Og så er det uden giftvirkninger. Naturmedicin er langt bedre end medicinalindustriens produkter". Manden mener også, at "[d]er er masser af dokumentation af overnaturlige fænomener. ... Selv noget så gennemtestet som Remote Viewing, tillader man sig at ignorere".

Ole Gerstrøm har i følge Skeptika haft en spændende karriere: "I et tidligere liv har Ole Gerstrøm nemlig arbejdet som sikkerheds officer på planeten Mars - hvor han havde til opgave at rense udvalgte områder for aliens. ... Og Ole har haft mange positive erfaringer med clairvoyance".

Nok bør Skeptika også tages med et gran salt, og Ole Gerstrøm har benægtet, at Skeptikas artikel er sand. Imidlertid er Skeptikas informationer i dette tilfælde særdeles underbygget af, at Ole Gerstrøms egen profil på Religion.dk blandt andet oplyser følgende om Ole Gerstrøms interesse for livet på jorden og andre steder, samt hans genfødsler:

Fritidsinteresser livet på jorden og andre steder
Lidt om mig selv Født 1946
Død 1944
Født 1932
Død 1928
Født 1884
Død 1882
Født 1802


Ole Gerstrøm er p.t. revisor for Trykkefrihedsselskabet (altså forlaget, der forbeholder sig friheden til kun at trykke hadelitteratur), og aktivt medlem af Den Danske Forening.

7 Comments

Interessant indlæg. Jeg er lige snublet over musikgenren neofolk, der for langt størstedelen af udøvernes vedkommende, er temmelig kedelig og amatøristisk på en meget ufolkelig måde. Heldivis! Men jeg tror desværre at mange lader sig narre af dens tilsyneladende fredsommelige klang og utydelige, esoteriske tekster.

Da jeg først stiftede bekendtskab med genren, undrede hele det musikalske udtryk mig meget - musikken er som regel med akustiske instrumenter, imens teksterne, der ofte nærmest hviskes, er blandinger af krigsscenarier, abstrakte fjendebilleder, dødsromantik og mytologi. Det er tydeligt, at dele af den visuelle symbolik er hentet direkte fra det tredie rige, lige som genren har ry for at have temmelig mange nynazister både i skaren af kunstnere og skaren af fans. Jeg har ellers været vant til at nazimusik var ekstremt aggressiv og spillet af skinheads, der hyppigt røg i fængsel for vold, men pludselig kommer ideologien til udtryk som noget næsten hippieagtigt, med mystiske tekster, billeder af blonde piger i folkedragter med neg, blomsterkranse, en enkelt ravn og en ulv....og så en regn af symboler, der til forveksling ligner noget, der kunne have siddet på en ss-uniform. Dit indlæg forklarer meget godt, hvordan og hvorfor vendingen er sket, rent ideologisk.

Hvis der er en interesse for et andet miljø, hvor de økofascistiske og nazistiske mystikeres tekster kolporteres i Danmark, så vil jeg henvise til netværket Bragagild. De har blandt andet arrangeret koncerter og sågar været med på kunstudstillinger. Her er linket til deres hovedside:

http://www.bragagild.dk/

Tjek deres link-liste. Her finder man linket Ultra, der henviser til et amerikansk forlag (RECOMMENDED SITES). På dette forlag promoveres hele det neomysticistiske nazi-scenarie. Fra Pentti Linkola til Stephen Flowers. Der er også andet af samme skuffe på Bragagilds liste. Og tragisk nok ligger Christiania også på listen. Sikkert på grund af de kære Christianitters glæde ved økologi og nye religioner. Sådan skjuler folkene bag sitet vel også deres egentlige sympatier...altså ikke Christianias site men Bragagild.

Utmerket artikkel Ole. Du går litt for mange av mine studenter - som i teorien skal lære dette - en høy gang...

Vibeke: Flowers er vel ikke akkurat noen nazist. Det er noen flere linjer i det landskapet som blant annet Mattias Gardell trekker opp i Gods of the Blood.

Jeg har hørt det musik man i dag ofte kalder neofolk længe før Laibach spillede i Ungdomshuset, og er med til at organisere koncerterne i Bragagild. Alligevel så har jeg lidt svært ved at få øje på alle de nazister som Vibeke og andre fabulere over skulle være en del af dette miljø, faktisk så lader det til at de fleste neofolk fans stemmer på enhedslisten, sf, soc. dem., radikale venstre - men historien gentager sig som bekendt, og jeg mindes stadig avis artiklerne fra slut '70erne hvor punk blev tilskrevet tilsvarende implikationer.

Mht. til Stephen Flowers aka Edred Thorsson så er han 120% antinazist, det burde man ikke være i tvivl om hvis man ellers kendte bare en lille bitte smule til hans bøger, se evt, side 14 og 15 i forordet til hans mest populære bog "Futhark - a handbook of rune magic" hvor han i temmelig kontakte vendinger giver udtryk for sin negative holdning til nationalsocialisme.

Til Vibeke skuffelse kan jeg afsløre at vi ikke har nogle skjulte fantastiske budskaber bag Bragagild, der er ikke noget skjult i vores aktiviteter eller hvem vi er, og der skal jo ikke meget surf til for at finde ud af hvilke kedelige almindelige demokratiske politiske holdninger deltagerne i Bragagild privat har som enkeltpersoner, i det at flere af os gerne deltager i diverse debatter om diverse samfundsforhold, selvom dette egentlig ikke særligt meget med vores aktiviteter at gøre som forening.

Neofolk er et poetisk kunstnerisk univers som byder på en masse besynderlige spørgsmål, og er derfor uegnet for dem som ønsker enkle svar eller har svært ved at acceptere obskure outsidere. For dem som kun kan rumme enkle svar og frygter paradoxets kraft er det nok mere oplagt at dyrke den politisk demonisme der er så ubehageligt populær.

Som en som kjenner neofolk-genren ganske godt, og har truffet en rekke av de sentrale menneskene i miljøet rundt Bragagild, kan jeg skrive under på mye av det Hildesvinet sier her.

Neofolk er et mangfoldig miljø (om det er et miljø overhodet kan også diskuteres) der det, i likhet med en del andre merkelige musikkmiljøer (punk, noise etc.) er en grov overrepresentasjon av mennesker med avvikende holdninger: Det være seg religiøst, seksuelt eller politisk. Ja visst finnes det høyreekstremister der, men titter du litt på nazifora som Stormfront ser du nassene klage over at neofolket (pardon my pun) ikke er mottagelige.

Ellers er Oles artikkel god, men skjemmes av noen småfeil. Kalki kommer da vitterlig for å avslutte Kali Yuga, og tittelen på Pauwels og Bergiers bok har fått en artig vri. Men dette er det vel bare nerder som meg som legger merke til.

Jeg er også medlem af Bragagild, der ikke er et netværk, men en forening. Jeg kan ikke rigtig genkende det billede, der tegnes. Jeg antager, at hovedparten af de mennesker, der kommer til de koncerter, vi arrangerer er moderat venstreorienterede. I hvert fald de, jeg personligt kender. Selv stemmer jeg på Enhedslisten, bl.a. pga. deres integrationspolitik. Jeg tvivler på det gør mig til nazist. I så fald er det ikke med vilje.

Af de bands, jeg har mødt og arrangeret en koncert med, har ikke et eneste udtrykt holdninger der tilnærmelsesvis kan minde om nazisme. Såfremt Vibeke kan komme med eksempler (der vel at mærke passer) på det modsatte, så hører jeg da gerne fra hende igen. I modsat fald synes jeg både det er uhøfligt og krænkende at en person, der ikke kender mig, kalder mine og andres musikalske interesser for protonazistiske uden i øvrigt at kere sig om at frembringe noget, der minder om beviser.

Kære blazingangles, I skriver:
"Ole Gerstrøm har i følge Skeptika haft en spændende karriere: "I et tidligere liv har Ole Gerstrøm nemlig arbejdet som sikkerheds officer på planeten Mars - hvor han havde til opgave at rense udvalgte områder for aliens. ... Og Ole har haft mange positive erfaringer med clairvoyance".

Nok bør Skeptika også tages med et gran salt, og Ole Gerstrøm har benægtet, at Skeptikas artikel er sand. Imidlertid er Skeptikas informationer i dette tilfælde særdeles underbygget af, at Ole Gerstrøms egen profil på Religion.dk blandt andet oplyser følgende om Ole Gerstrøms interesse for livet på jorden og andre steder, samt hans genfødsler:"

Men det er usandt. Jeg har ikke været sikkerhedsofficer på Mars. Det er en løgnehistorie, som I nok har kopieret fra Skeptica. Jeg har flere gange anmodet Skeptica om at fjerne løgnen, men det har man ikke gjort. Skeptica kan man ikke regne med.

Som det fremgår af citatet, er Skepticas mulige løgn underbygget af, at Ole Gerstrøm selv har rapporteret lige så tossede ting om sig selv i sin profil på religion.dk, så det er en meget lille detalje. Det er værd at bemærke, at Ole Gerstrøm kun tager afstand fra sin karriere på Mars, og ikke ikke fra, at han er en del af det højreekstreme miljø.

Leave a comment

Ældre indlæg

Sider

Om dette indlæg

Denne side indeholder et enkelt indlæg af Ole Wolf, udgivet d. 19.01.2009 07:17.

Forrige indlæg: Maksimumsløn

Næste indlæg:Undervisning i magisk tænkning

Find de nyeste indlæg på forsiden, eller søg i de ældre indlæg to find all content.